Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό με τίτλο: “Μεγάλος Διαγωνισμός από την Plessas Carpet”

1. Η εταιρεία με την επωνυμία Plessas Carpet διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο « Μεγάλος Διαγωνισμός από την Plessas Carpet ».
Το δώρο είναι :
- Ένας καθαρισμός χαλιού ή μοκέτας για πέντε (5) τυχερούς. Το δώρο αφορά καθαρισμό ενός χαλιού μηχανής ή μοκέτα διαστάσεων 2m x 3m, και απευθύνεται σε πελάτες εντός του Νομού Αττικής.
Συμμετοχές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Κυριακή 15η Μαΐου 2016 ώρα 23:59. Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Δευτέρα 16 Μαΐου 2016, ενώ την ίδια μέρα θα γίνει και η ανακοίνωση των πέντε Νικητών και πέντε (5) αναπληρωματικών . Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν στη σελίδα της Plessas Carpet στο Facebook.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν μόνον φυσικά πρόσωπα, κάτοικοι της ελληνικής επικράτειας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή τους στην κλήρωση θα ακυρωθεί άμεσα και δεν θα υπάρξει κανένα δικαίωμα διεκδίκησης οποιοδήποτε δώρου. Επιπλέον όροι και προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη χρήση του δικαιώματος παραλαβής των αντίστοιχων δώρων από τους νικητές αναφέρονται ρητά στην παρακάτω παράγραφο 6.
3. Εξαιρούνται της συμμετοχής στην κλήρωση οι εργαζόμενοι της εταιρείας Plessas Carpet, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β΄) βαθμού.
4. Η Plessas Carpet διατηρεί Fanpage στην ιστοσελίδα του Facebook στην ακόλουθη διεύθυνση:
https://www.facebook.com/PlessasCarpet/?fref=ts
Έως και την Κυριακή 15/5/2016, κάθε συμμετέχων θα μπορεί να επισκεφθεί ηλεκτρονικά την σελίδα της Plessas Carpet στο Facebook εδώ:
https://www.facebook.com/PlessasCarpet/?fref=ts
Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή του θα πρέπει επιπλέον να κάνει LIKE στη σελίδα ΚΑΙ SHARE ή κοινοποίηση της σελίδας, καθώς και να αφήσει τα στοιχεία του με τα οποία θα λάβει μέρος στον Διαγωνισμό, μέσα στην ιστοσελίδα μας εδώ:
https://plessascarpet.gr/διαγωνισμός/
5. Η Plessas Carpet δικαιούται να τροποποιήσει τους όρους να συντομεύσει ή να παρατείνει οποιαδήποτε προθεσμία ή διάρκεια αυτής, να μεταβάλει το ποσοστό της έκπτωσης με άλλα αντίστοιχης αξίας, να ματαιώσει ή αναβάλει την ενέργεια με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα:
https://www.facebook.com/PlessasCarpet/?fref=ts
Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της διοργανώτριας εταιρείας.
6. Η Plessas Carpet δεν φέρει ευθύνη που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται αζήμια των υποχρεώσεών της.

7. Η Plessas Carpet διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από την εταιρεία μη νομότυπη, παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσα αυτή, ήτοι η εταιρεία, το βάρος της αποδείξεως) τότε έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από την κλήρωση, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο.
8. Με τη συμμετοχή τους στη κλήρωση με οποιοδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους, οι συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά και αποδέχονται ότι η Plessas Carpet έχει το δικαίωμα να εντάξει τα μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τους σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων για ηλεκτρονικές ενημερώσεις.

Το ως άνω αρχείο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για μελλοντική ενημέρωσή τους σχετικά με διαφημιστικές – προωθητικές ενέργειες (marketing) των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας. Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός του ανωτέρω, νομικού προσώπου. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν. Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο.
9. Η συμμετοχή στην κλήρωση αυτή συνεπάγεται την πλήρη γνώση των αναλυτικών όρων συμμετοχής καθώς και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.
10. Αρμόδια για κάθε τυχόν ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την παρούσα κλήρωση ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών